Protectia plantelor si carantina fitosanitara

Legislatie europeana

REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)

REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2006 AL COMISIEI din 1 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European ș i al Consiliului prin întocmirea anexei I în care sunt prevăzute produsele alimentare ș i hrana pentru animale al căror conținut de reziduuri de pesticide face obiectul unor limite maxime

REGULAMENTUL (CE) NR. 396/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare ș i hrana de origine vegetală ș i animală pentru animale ș i de modificare a Directivei 91/414/CEE