HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 ianuarie 2019

pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice

 privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019


Data Intrarii in vigoare: 29 Ianuarie 2019

-------------------------------------------------------------------------

, şi al art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012

 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013

,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ART. 1

  Se aprobă tariful pentru activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012

 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013

, precum şi nivelele tarifare ale acestuia, conform anexei nr. 1.

  ART. 2

  Se aprobă normele metodologice

 privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat pentru activităţile de eliberare şi reînnoire a certificatului de formare profesională şi a inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor, prevăzute în anexa nr. 2.

  ART. 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


          PRIM-MINISTRU

          VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

          Contrasemnează:

          p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

          Dumitru Daniel Botănoiu,

          secretar de stat

          Ministrul finanţelor publice,

          Eugen Orlando Teodorovici

  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.

  Nr. 23.

  ANEXA 1

 

 

  Tarif pentru activitatea de eliberare/reînnoire

  a certificatului de formare profesională dobândit prin instruire

  şi de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

 

┌─┬──────────────────────────────┬─────┐

│ │Denumire serviciu             │Nivel│

│ │                              │tarif│

├─┼──────────────────────────────┼─────┤

│ │Eliberarea certificatului de  │193 

│1│formare profesională dobândit │lei 

│ │prin instruire                    

├─┼──────────────────────────────┼─────┤

│ │Reînnoirea certificatului de  │130 

│2│formare profesională dobândit │lei 

│ │prin instruire                    

├─┼──────────────────────────────┼─────┤

│ │Efectuarea inspecţiei             

│3│echipamentelor de aplicare a  │114 

│ │produselor de protecţie a     │lei 

│ │plantelor*                        

└─┴──────────────────────────────┴─────┘

 

  * Pentru fiecare km parcurs peste 50 km se taxează beneficiarul în plus cu valoarea de 0,22 lei/km.

  ANEXA 2

 

 

  NORME METODOLOGICE

 NORME METODOLOGICE din 25 ianuarie 2019

privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

EMITENT:

Guvernul

PUBLICAT ÎN:

Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2019


Data Intrarii in vigoare: 29 Ianuarie 2019

-------------------------------------------------------------------------


Forma consolidată valabilă la data de 28 Ianuarie 2019

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29 Ianuarie 2019 până la data selectată

  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23 din 25 ianuarie 2019

, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie 2019.

──────────

  ART. 1

  (1) Cheltuielile privind eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, precum şi inspecţia echipamentelor de aplicare sunt formate din cheltuieli materiale, cheltuieli administrative, cheltuieli indirecte şi sunt suportate de către beneficiar.

  (2) Tariful pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire este calculat pentru un cursant.

  (3) Tariful pentru efectuarea inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor este calculat pentru inspecţia unui echipament; timpul necesar efectuării acesteia este de 2 ore.

  (4) Tariful pentru efectuarea inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor este calculat pentru deplasarea autolaboratorului în limita a 50 km.

  ART. 2

  (1) Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire se eliberează după efectuarea instruirii iniţiale care se desfăşoară pe o perioadă de 4 zile, respectiv 24 de ore, din care 18 ore de curs şi 6 ore pentru examinarea cursanţilor.

  (2) Tariful pentru instruirea iniţială este în valoare de 193 lei/cursant şi este compus din:

  a) cheltuieli materiale în valoare de 56 lei;

  b) cheltuieli administrative în valoare de 112 lei;

  c) cheltuieli indirecte în valoare de 25 lei.

  ART. 3

  (1) Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire se reînnoieşte după efectuarea instruirii suplimentare care se desfăşoară pe o perioadă de două zile, respectiv 14 ore, din care 8 ore de curs şi 6 ore pentru examinarea cursanţilor.

  (2) Tariful pentru instruirea suplimentară este în valoare de 130 lei/cursant şi este compus din:

  a) cheltuieli materiale în valoare de 56 lei;

  b) cheltuieli administrative în valoare de 57 lei;

  c) cheltuieli indirecte în valoare de 17 lei.

  ART. 4

  (1) Tariful pentru inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor este în valoare de 114 lei/echipament şi este compus din:

  a) cheltuieli materiale în valoare de 39 lei;

  b) cheltuieli administrative în valoare de 26 lei;

  c) cheltuieli indirecte în valoare de 49 lei.

  (2) Pentru fiecare km parcurs peste 50 km se taxează beneficiarul în plus cu valoarea de 0,22 lei/km.

  ART. 5

  Sumele pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire şi pentru inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor se încasează de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, pe baza facturilor emise de oficiile fitosanitare judeţene, şi constituie venituri proprii.

  ART. 6

  (1) Tariful pentru eliberarea şi reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire se achită înainte de participarea la cursul de instruire.

  (2) Tariful pentru inspecţia echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor se achită înainte de efectuarea inspecţiei.

  -----